Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br 74/14 i 70/17) skupština Hrvatskog društva estetske dentalne medicine, održana 28. rujna 2015.god. donijela je:

 

S T A T U T

HRVATSKO DRUŠTVO ESTETSKE DENTALNE MEDICINE

 

I. OPĆE  ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, područja, cilja, djelatnosti članstva, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja u skladu sa Zakonom.

Udruga je neprofitna, nepolitička, dragovoljna udruga koja okuplja građane Republike Hrvatske koji žele pridonijeti ostvarenju zajedničkih ciljeva utvrđenih ovim Statutom u skladu s Ustavom i Zakonom.

 

Članak 2.

Naziv udruge na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu je: Hrvatsko društvo estetske dentalne medicine.

Skraćeni naziv udruge je: HDEDM.

Naziv Udruge rabi se u obliku i sadržaju u kojem je upisan u registar udruga.

Za potrebe međunarodne suradnje udruga koristi naziv na engleskom jeziku koji glasi: Croatian association for aesthetic dental medicine.

Skraćeni naziv na engleskom je: CAADM.

 

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Benkovačka 2a i djeluje na području Republike Hrvatske. Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Skupština Udruge. Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao Udruga registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave. Udruga može surađivati i udruživati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i svijetu.

 

Članak 4.

Znak HDEDM-a je stilizirani skraćeni naziv udruge u crnoj boji.

 

Članak 5.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je: četvrtastog oblika dimenzija 4,5 x 1,5 cm s upisanim tekstom koji glasi: HDEDM Hrvatsko društvo estetske dentalne medicine.

 

 

II. CILJEVI  I  DJELATNOSTI  UDRUGE

 

Članak 6.

Ciljevi Udruge su:

 • Promocija dentalne medicine kod svih uzrasta građana;
 • Promocija estetske dentalne medicine;
 • Promocija zdravstvene prevencije u dentalnoj medicini;
 • Doprinos edukaciji društva iz područja dentalne medicine i zdravstvenog odgoja;
 • Doprinos razvoju i modernizaciji stručnog područja dentalne medicine i dentalne estetike;
 • Povezivanje i suradnja s drugim srodnim organizacijama, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području zaštite zdravlja.

 

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

Strukovno povezivanje i stručno usavršavanje članova

 • organiziranje i vođenje kongresa, seminara, radionica i ostalih vidova edukacije iz
 • područja dentalne medicine.
 • izdavačka djelatnost
 • organiziranje i vođenje predavanja, tribina, izložbi radova članova, radionica te
 • promidžbenih skupova
 • organiziranje zajedničkih druženja, proslava, izleta za članove udruge u trajanju do
 • dva dana s jednim noćenjem, seminara, konferencija
 • promidžba putem medija
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima i seminarima koji su u vezi s
 • ciljevima udruge
 • suradnja s vladinim i nevladinim organizacijama u Hrvatskoj i svijetu u svrhu
 • ostvarenja ciljeva udruge
 • održavanje radionica za djecu i mladež za razvoj kreativnost i pozitivnog pristupa
 • životu
 • organiziranje humanitarnih koncerata i priredbi, sakupljanje pomoći
 • prikupljanje poklona djeci sa posebnim potreba i iz obitelji lošijeg imovinskog
 • statusa

Za izvršavanje postavljenih ciljeva prema ovom Statutu određuje se mogućnost sklapanja ugovora o radu sa zaposlenicima, u skladu sa Zakonom o radu Republike Hrvatske.

 

 III.  ČLANSTVO  U  UDRUZI  I  NJEGOVA  PRAVA

 

Članak 8.

Članom Udruge mogu postati samo poslovno sposobne fizičke osobe, te pravne osobe iz Hrvatske i inozemstva koje su zainteresirane za rad u udruzi ili za ostvarenje ciljeva Udruge.

Članstvo, to jest udruživanje u udrugu je dragovoljno.

Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Registar članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, kategoriji članstva, datumu pristupanja udruzi, datumu prestanka članstva u udruzi.

Članovi mogu imati slijedeće status:

 • aktivni član
 • pristupni član
 • počasni član
 • doživotni član

 

Članak 9.

Predsjedništvo određuje iznos članarine za pravne i fizičke osobe za svaku tekuću godinu.

Članarina se uplaćuje od 1. siječnja do 15. veljače.

 

Članak 10.

Članovi Udruge imaju slijedeća prava, obveze  i odgovornosti:

 • sudjelovati u radu Udruge,
 • birati i biti birani u tijela Udruge (samo aktivni članovi),
 • biti obaviješteni o cjelokupnom radu Udruge,
 • čuvati i podizati ugled Udruge,
 • štititi zajedničke interese članova Udruge kao i Udruge u cijelosti,
 • ostvarivati druga prava predviđena općim aktima Udruge.

Aktivnim članom postaje se isključivo na poziv jednog od aktivnih članova i potvrdom 2/3 članstva o prihvaćanju iste osobe. Za pristupanje aktivnom članstvu kandidat prvo treba proći razdoblje pristupnog člana.

 

Članak 11.

Pristupnim članom postaje se sudjelovanjem na minimalno dva kongresa estetske dentalne medicine u roku od pet godina. Pristupnicu mora potpisati barem jedan aktivni član.

Pristupni članovi mogu svojim prijedlozima poboljšati rad udruge, ali nemaju pravo glasa u odlučivanju kao niti pravo da mogu birati, ili da budu izabrani.

 

Članak 12.

Doživotnim članom postaje se nakon 10 godina rada u aktivnom članstvu  udruge i to u slijedećim slučajevima:

 • odlaskom u mirovinu
 • 65 godina starosti
 • 55 godina starosti ako je u međuvremenu obavljao dužnost predsjednika udruge

 

Članak 13.

Počasni član može postati fizička osoba ili pravna osoba koja je svojim djelovanjem ili prilogom posebno doprinijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Status počasnog člana utvrđuje Predsjedništvo Udruge.

Počasni članovi sudjeluju u radu Udruge, ali bez prava odlučivanja kao i prava da budu birani u tijela Udruge.

 

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupanjem iz Udruge,
 • isključenjem,
 • smrću člana.

Članu Udruge koji u svojem radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, odnosno koji narušava ugled Udruge, Predsjedništvo Udruge može izreći opomenu ili ga odlukom isključiti iz članstva, ovisno o težini učinjene povrede.

Protiv odluke Predsjedništva Udruge član može podnijeti žalbu Skupštini Udruge u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Skupština je dužna donijeti odluku o žalbi u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.

Odluka Skupštine o žalbi člana je konačna.

 

IV. UNUTARNJI  USTROJ  I  UPRAVLJANJE  UDRUGOM

 

Članak 15.

Udrugom upravljaju članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u tijelima Udruge.

Članovi upravljaju Udrugom neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine.

HDEDM predstavlja i zastupa predsjednik, dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

Članak 16.

Tijela Udruge su:

 1. a) Skupština,
 2. b) Predsjedništvo,
 3. c) Predsjednik,
 4. d) Tajnik

   

a) Skupština Udruge

 

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Skupštinu sačinjavaju aktivni članovi Udruge.

 

Članak 18.

Skupština može biti redovna, izborna, izvanredna.

Redovna skupština održava se jednom godišnje dok izborna sjednica Skupštine održava se svake tri godine godine. Sjednicu Skupštine saziva Predsjedništvo Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Poziv na skupštinu upućuje se svim članovima najmanje 15 dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

Predsjedništvo je dužno sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 50% članova Skupštine Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ukoliko Predsjedništvo u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva iz prethodnog stavka ne sazove Skupštinu, sjednicu će sazvati predlagatelj.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva jedna od zadnjih osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana koji su upisani u Registar članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

Članak 19.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Udruge.

 

Članak 20.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutno najmanje 10% članstva Skupštine. Odluke Skupština donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

 

 Članak 21.

Skupština:

 • Utvrđuje politiku rada Udruge,
 • Usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • Usvaja plan rad i financijski plan za sljedeću kalendarsku godine i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • Usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • Donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
 • Odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • Bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i članove Predsjedništva,
 • Imenuje i opoziva likvidatora udruge,
 • Daje smjernice za rad udruge,
 • Odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • Odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • Donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
 • Odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

b) Predsjedništvo Udruge

 

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruge (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo).

Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.

Predsjedništvo čini sedam članova, uključujući Predsjednika i dopredsjednika Predsjedništva, koji su istovremeno voditelji temeljnih stručnih područja djelovanja Udruge. Članovi Predsjedništva biraju se iz redova aktivnih članova.

Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i vodi rad Predsjedništva.

Mandat Predsjedništva traje tri godine i članovi mogu biti ponovo birani.

 

Članak 23.

Predsjedništvo radi na sjednicama.

Predsjedništvo može o pojedinim pitanjima odlučivati izvan sjednice, izjašnjavanjem članova telefaksom, odnosno elektronskom poštom. O takvom odlučivanju tajnik Udruge sačinjava poseban zapisnik, koji ovjerava predsjednik Udruge, a podnosi ga na usvajanje na prvoj narednoj sjednici Predsjedništva.

Predsjedništvo odlučuje pravovaljano ako su uredno pozvani svi članovi Predsjedništva, a odluke donosi nadpolovićnom većinom  glasova svih članova Predsjedništva.

 

Članak 24.

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Udruge.

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje predsjednik, ili ako to zatraži većina članova Predsjedništva.

 

Članak 25.

Predsjedništvo:

 1. a) upravlja Udrugom između dvije Skupštine
 2. b) imenuje radne skupine
 3. c) osmišljava i ostvaruje  koncepte  za ispunjavanje ciljeva Udruge, posebice glede

poticanja i  ostvarivanja djelotvorne suradnje s odgovarajućim radnim skupinama,

 1. d) predlaže proračun Udruge i godišnji obračun
 2. e) odlučuje o primanju u članstvo
 3. f) odlučuje o isključenju članova
 4. g) podnosi poslovno izvješće
 5. h) imenuje tajnika i druge suradnike Udruge
 6. i) pruža potporu za širenje i jačanje područne organizacije Udruge
 7. j) provodi odluke i zaključke Skupštine
 8. k) odlučuje o visini godišnje članarine
 9. l) rješava sporove i sukobe interesa unutar Udruge
 10. m) obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktom Udruge, kao i

one  koji  ovim  Statutom  nisu  stavljeni  u nadležnost drugih tijela, a nužni su za djelatnost Udruge.

 

Članak 26.

 Predsjedništvo osigurava zakonitost rada Udruge i u tom pogledu kolektivno je odgovorno Skupštini, a svaki član Predsjedništva osobno je odgovoran za svoj rad i Predsjedništvu i Skupštini.

 

Članak 27.

Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

 

 

 

c) Predsjednik i dopredsjednik Udruge

 

Članak 28.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Predsjedništva, a dopredsjednik Udruge ujedno je i dopredsjednik Predsjedništva.

 

Članak 29.

Predsjednika Udruge i dopredsjednike bira Skupština  na mandat od tri godine i mogu biti ponovo birani.

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa Udrugu,
 • odgovara za zakonitost rada Udruge
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge,
 • saziva i vodi sjednice Predsjedništva
 • vodi sjednice Skupštine,
 • brine se o izvršavanju odluka Skupštine i Predsjedništva,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i one vezane za funkciju predsjednika prema zaključcima Predsjedništva, ovlastima propisanim Statutom, zakonima i općim aktima Udruge.

Dopredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti, ili zbog drugih razloga izazvanih njegovom spriječenošću da obavlja svoje dužnosti.

 

 

d) Tajnik Udruge

 

Članak 30.

Administrativno-stručne, pomoćne i njima slične poslove Udruge obavlja Tajnik Udruge.

Tajnika Udruge bira Predsjedništvo.

Mandat tajnika Udruge traje tri godine i može biti ponovo biran.

 

 

e) Likvidator

 

Članak 31.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

Članak 32.

Pojedine stručne poslove Udruga može ugovorom povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za odgovarajuću djelatnost. Kada se radi o ugovoru kojim se trajnije ili dugoročnije uređuju međusobni odnosi, odluku o sklapanju ugovora donosi Predsjedništvo.

Pojedine stručne poslove Udruga može ugovorom povjeriti osobama koje imaju potrebna znanja ili vještine i to: ugovorom o djelu, autorskim, ili drugim odgovarajućim ugovorom. Ugovore u ime Udruge sklapa, po odobrenju Predsjedništva, predsjednik ili tajnik Udruge.

 

Članak 33.

Udruga se može udruživati u savez ili zajednice udruga.

Udruga se može učlanjivati u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju, odnosno o učlanjivanju donosi Skupština Udruge.

 

Članak 34.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike: podružnica, klubove i centre, u skladu sa odlukom Predsjedništva Udruge.

Ustrojstveni oblici Udruge nemaju svojstvo pravne osobe.

 

 V. JAVNOST RADA UDRUGE

 

Članak 35.

Rad Udruge je javan. Udruga ostvaruje javnost rada izdavanjem vlastitoga glasila, održavanjem predavanja i tribina, internetske stranice te preko sredstava javnog priopćenja.

Udruga obavještava svoje članove o svojem radu preko glasila Udruge, održavanjem informativnih sastanaka, radionica, itd.

Za javnost rada odgovorni su predsjednik i Predsjedništvo Udruge.

 

VI. PRESTANAK  MANDATA  I  OVLASTI

 

Članak 36.

Mandat člana tijela Udruge i pojedinih dužnosnika prestaje:

 • istekom mandata,
 • opozivom,
 • na vlastiti zahtjev,
 • smrću,

Član tijela Udruge ili dužnosnik može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti savjesno ili na zadovoljavajući način. Razrješenje od dužnosti obavlja se na način sukladan onome na koji je obavljen izbor na dužnost, osim u slučaju isteka mandata kada razrješenje nastupa po samom Statutu.

 

VII.  IMOVINA  UDRUGE,  ODGOVORNOST  ZA  OBVEZE I  FINANCIJSKO POSLOVANJE  UDRUGE,  ČLANARINA

  

Članak 37.

Imovinu Udruge čine nekretnine i pokretnine, imovinska prava i novčana sredstva namijenjena djelovanju Udruge.

 

Članak 38.

Za svoje djelovanje Udruga osigurava sredstva od

 • prihoda od članarine svojih članova,
 • prihoda od imovine i prava,
 • prihoda od djelatnosti Udruge propisanih Statutom
 • prihoda od dobrovoljnih priloga, darova i donacija
 • dotacija iz proračuna Republike Hrvatske kao i sredstva iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave,
 • prihoda iz sredstava fondova za posebne namjene (poput fondova EU),
 • prihoda iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 39.

Članarine fizičkih osoba jedinstvene su, (osim posebno povoljnih za osobe bez dostatnih redovitih prihoda: studenti, umirovljenici, …) a o njihovoj visini odlučuje Predsjedništvo.

Prihodi Udruge služe za podmirivanje predviđenih troškova.

Višak prihoda ili dobiti može se koristiti isključivo za rad Udruge. O raspolaganju prihoda i sredstava odlučuje Predsjedništvo Udruge.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i podnositi poslovna izvješća prema propisima za vođenje knjiga neprofitne organizacije.

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

Nad Udrugom se može provesti stečajni postupak.

 

Članak 40.

Članarinu plaćaju svi članovi Udruge osim aktivnih članova.

Godišnja članarina uplaćuje se jednokratno do 15.02. tekuće godine.

Neplaćanje godišnje članarine smatra se razlogom za prestanak članstva u Udruzi.

Odluku o promjeni visine članarine donosi Predsjedništvo Udruge.

 

Članak 41.

Sredstvima i imovinom Udruge raspolaže Predsjedništvo, odnosno osobe ovlaštene ovim Statutom prema odlukama Skupštine, odredbama ovoga Statuta i zakonskim propisima.

Osobe koje odlučuju u financijskom poslovanju su predsjednik Udruge, dopredsjednik pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom ili neka druga osoba koju odredi Predsjedništvo.

Udruga ima kunski i devizni račun, te vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva nedobitnih (neprofitnih) organizacija.

Predsjedništvo donosi za svaku godinu prijedlog poslovnog i financijskog plana.

Sukladno propisima, svake se godine donosi godišnji obračun (završni račun) na način i u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima.

 

  

VIII.  DONOŠENJE  STATUTA  I  OPĆIH  AKATA  UDRUGE

 

Članak 42.

Predsjedništvo utvrđuje i predlaže Skupštini nacrt Statuta i njegove izmjene.

Članovi Udruge imaju pravo stavljati primjedbe i prijedloge na nacrt Statuta, te predlagati nove ili drugačije odredbe.

Predsjedništvo može Skupštini predložiti na prihvaćanje ili neprihvaćanje pojedinih primjedbi i prijedloga, a može temeljem njih sačiniti i nacrt novoga Statuta koji se podnosi Skupštini na usvajanje.

 

Članak 43.

Predsjedništvo donosi Pravilnike i druge opće akte Udruge.

 

Članak 44.

Predsjedništvo je nadležno za tumačenje svih općih akata što ih ono donosi.

 

Članak 45.

Izmjene i dopune Statuta i općih akata Udruge donose se prema postupku propisanom za njihovo donošenje.

Prijedlog za donošenje, izmjenu i dopunu općih akata Udruge može podnijeti svaki član Udruge i tijela Udruge.

 

Članak 46.

Za tumačenje Statuta nadležna je Skupština.

 

IX. PRESTANAK  UDRUGE

 

Članak 47.

Udruga prestaje odlukom Skupštine donesenom natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.

Odluka o prestanku Udruge objavit će se na odgovarajući način.

Istodobno s odlukom o prestanku donosi se odluka o imovini Udruge na način propisan Zakonom o udrugama.

 

Članak 48.

Ovaj Statut stupa na snagu datumom donošenja.

 

 

U Zagrebu 28. rujna 2015.

Predsjednik Udruge
Hrvoje Starčević

Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali funkcionalnost naše web stranice i vašeg korisničkog iskustva. Kolačići